آزمون يار مديريت خدمات بهداشتی و درمانی

فهرست مطالب کتاب

فهرست بخش ها، فصل ها و زیرفصل ها

 

 

 

بخش

فصل

1

اصول و مباني سازمان و مديريت

1

مباني مديريت

2

سازمان ومديريت از تئوري تا عمل

3

مباني مديريت رفتار سازماني

4

مشتركات مديريت

5

مديريت منابع انساني

2

سازمان و مديريت بهداشت و درمان

6

مديريت بهداشت و درمان

7

سازمان و مدیریت بیمارستان

8

اصول خدمات بهداشتي

9

درباره مديريت خدمات بهداشتي

3

اقتصاد بهداشت

10

مباني اقتصاد بهداشت و درمان

11

اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه

12

اقتصاد بهداشت

4

بهداشت

13

درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي

 

 

 

 

 

بخش يكم. اصول و مباني سازمان‌ و مديريت


فصل يكم. مباني مديريت

 

تكنولوژي و طراحي فرايندهاي كار (فصل 6)

 

مديريت منابع انساني (فصل 8)

 

 

فصل دوم. سازمان‌ و مديريت از تئوري تا عمل

 

سازمان‌ و آثار محيط (فصل 8)

 

صف و ستاد (فصل 9)

 

تفويض اختيار و عدم تمركز (فصل 10)

 

هماهنگي (فصل 11)

 

نظام‌هاي اطلاعات مديريت (فصل 18)

 

علم مديريت و روش‌هاي مقداري (فصل 19)

 

 

فصل سوم. مباني مديريت رفتار سازماني

 

رفتار سازماني (فصل 1)

 

معني و مفهوم كار (فصل 2)

 

ادراك (فصل 3)

 

فراگرد معرفت‌پذيري (فصل 4)

 

تحليل مراوده‌اي (فصل 7)

 

نگرش‌هاي شغلي و رفتار (فصل 8)

 

مديريت بهره‌وري فرد و سازمان‌ (فصل 13)

 

 

فصل چهارم. مباحث مشترك مديريت

 

قسمت يكم. مديريت

 

الف. مباني مديريت (فصل1). مديريت و مديران

 

ب. مباني مديريت (فصل2). چهره متحول مديريت

 

ج. سازمان‌ و مديريت (فصل1). مديريت سازمان‌ و سوابق تاريخي

 

د. سازمان‌ و مديريت (فصل2). مكاتب كلاسيك سازمان‌ و مديريت

 

هـ. سازمان‌ و مديريت (فصل3). نظريه‌هاي جديد سازمان‌ و مديريت

 

قسمت دوم. برنامه‌ريزي

 

الف. مباني مديريت (فصل3). برنامه‌ريزي

 

ب. مباني مديريت (فصل4). روش‌ها و ابزارهاي برنامه‌ريزي

 

ج. سازمان‌ و مديريت (فصل4). تعاريف و ماهيت برنامه‌ريزي

 

قسمت سوم. هدف‌گذاري

 

الف. سازمان‌ و مديريت (فصل5). تعيين هدف، استراتژي و خط‌مشي

 

ب. رفتار سازماني (فصل 6). هدف‌گذاري

 

قسمت چهارم. تصميم‌گيري

 

الف. مباني مديريت (فصل5). تصميم‌گيري

 

ب. سازمان‌ و مديريت (فصل6). تصميم‌گيري

 

قسمت پنجم. سازماندهي

 

الف. مباني مديريت (فصل7). مباني طراحي ساختار

 

ب. سازمان‌ و مديريت (فصل7). مباني سازماندهي

 

قسمت ششم. تغيير و تحول سازماني

 

الف. مباني مديريت (فصل9). مديريت تغيير و نوآوري

 

ب. سازمان‌ و مديريت (فصل17). بهبود سازمان‌ و مديريت تغيير

 

ج. رفتار سازماني (فصل 14). مديريت تحول سازماني

 

قسمت هفتم. گروه و رفتار تيمي

 

الف. مباني مديريت (فصل10). مباني رفتار فردي و گروهي

 

ب. مباني مديريت (فصل11). شناخت تيم‌هاي كاري

 

ج. رفتار سازماني (فصل9). ويژگي‌هاي اساسي گروه‌ها

 

د. رفتار سازماني (فصل10). پويايي گروهي و ميان‌گروهي

 

قسمت هشتم. انگيزش

 

الف. مباني مديريت (فصل12). انگيزش و پاداش

 

ب. سازمان‌ و مديريت (فصل13). انگيزش

 

ج. رفتار سازماني (فصل5). انگيزش و رفتار

 

قسمت نهم. رهبري

 

الف. مباني مديريت (فصل13). رهبري و سرپرستي

 

ب. سازمان‌ و مديريت (فصل14). رهبري

 

ج. رفتار سازماني (فصل12). رهبري

 

قسمت دهم. ارتباطات

 

الف. مباني مديريت (فصل14). ارتباطات و مهارت‌هاي ميان فردي

 

ب. سازمان‌ و مديريت (فصل12). ارتباطات

 

ج. رفتار سازماني (فصل11). فراگرد ارتباطات

 

قسمت يازدهم. كنترل

 

الف. مباني مديريت (فصل15). مباني كنترل 

 

ب. مباني مديريت (فصل16). روش‌ها و ابزار كنترل 

 

ج. سازمان‌ و مديريت (فصل15). وظيفه كنترل 

 

د. سازمان‌ و مديريت (فصل16). فنون كنترل 

 

نكات برگزيده مديريت

 

 

فصل پنجم. مديريت منابع انساني

 

ماهيت مديريت منابع انساني (فصل 1)

 

تاريخچه پيدايش مديريت منابع انساني (فصل 2)

 

تجزيه و تحليل شغل (فصل 3)

 

فرايند برنامه‌ريزي نيروي انساني (فصل 4)

 

فرايند كارمنديابي (فصل 5)

 

فرايند انتخاب (فصل 6)

 

فرايند اجتماعي كردن (فصل 7)

 

فرايند آموزش كاركنان (فصل 8)

 

ارزيابي عملكرد (فصل 9)

 

سيستم پاداش (فصل 10)

 

مديريت حقوق و دستمزد (فصل 11)

 

انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب كاركنان (فصل 12)

 

 

بخش دوم. سازمان‌ و مديريت بهداشت و درمان


فصل ششم. مديريت بهداشت و درمان

 

مروري بر تاريخچه اداره امور خدمات بهداشتي درماني (فصل 1)

 

زير ساخت سيستم بهداشت و درمان (فصل 2)

 

چهارچوب مقايسه سيستم‌هاي بهداشتي درماني (فصل 3)

 

سازمان‌‌هاي بين‌المللي مرتبط با سلامت (فصل 4)

 

نظام‌هاي بهداشتي درماني در جهان (فصل 5)

 

شبكه‌هاي بهداشتي درماني (فصل 6)

 

سازمان‌ (بهداشتي درماني) (فصل 7)

 

رهبري، رفتار انساني، انگيزش (فصل 8)

 

ارتباطات (فصل 9)

 

مديريت تغيير و تحول (فصل 10)

 

برنامه‌ريزي عملياتي، پايش و ارزش‌يابي برنامه‌هاي بهداشتي (فصل 11)

 

برنامه‌ريزي استراتژيك (فصل 12)

 

تصميم‌گيري (فصل 13)

 

نظارت و كنترل (فصل 14)

 

جنبه‌هاي مديريتي شبكه بهداشت و درمان (فصل 15)

 

تامين مالي در بخش بهداشت (فصل 16)

 

اصلاحات در بخش سلامت (فصل 17)

 

مديريت كيفيت فراگير (فصل 18)

 

مديريت تكنولوژي در مراقبت‌هاي بهداشتي درماني (فصل 19)

 

مديريت بحران در بلاياي طبيعي (فصل 20)

 

نكات برگزيده سازمان‌ و مديريت بهداشت و درمان

 

 

فصل هفتم. سازمان‌ و مدیریت بيمارستان

 

بخش يكم

 

پدیده­های تاریخی و اجتماعی (فصل 1)

 

تحولات مهم در قلمرو سازمان‌ و مدیریت بيمارستان (فصل 2)

 

شبکه­های بهداشتی، درمانی و جایگاه بيمارستان (فصل 3)

 

برنامه‌ريزي مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و احداث بيمارستان (فصل 4)

 

سازمان‌ بيمارستان (فصل 5)

 

تجزیه و تحلیل سازمان‌ بيمارستان (فصل 6)

 

هیات پزشکی (فصل 7)

 

بخش پذیرش (فصل 8)

 

بخش دوم

 

بخش‌های بالینی (فصل 1)

 

خدمات سرپایی (فصل2)

 

بخش هوشبری (فصل 3)

 

مراقبت‌های ويژه (فصل 4)

 

جراحی سرپایی (فصل 5)

 

داروخانه و بخش دارویی بيمارستان (فصل 6)

خدمات و مراقبت‌های پرستاری (فصل 7)

 

بخش سوم

 

اطلاعات و داده‌پردازی (فصل 1)

 

آمار بيمارستانی (فصل 2)

 

بخش مدارک پزشکی (فصل 3)

 

حقوق بیمار و اخلاق پزشکی (فصل 4)

 

بخش چهارم

 

آزمایشگاه بالینی (فصل 1)

 

بخش تشخیصی تصویری (فصل2)

 

بخش پنجم

 

كارگزيني و رفاه كاركنان (فصل 1)

 

امور مالی و بازرگانی (فصل 2)

 

تدارکات و انبارهای عمومی (فصل 3)

 

بخش ششم

 

بخش تغذیه (فصل 1)

 

رختشویخانه (فصل 2)

 

استریلزاسیون مرکزی (فصل 3)

 

بخش هفتم

 

نگهداری (فصل 1)

 

مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی در بيمارستان (فصل2)

 

کاخداری (فصل 3)

 

ایمنی بيمارستان (فصل 4)

 

بخش پاياني ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی بيمارستان

 

نكات برگزيده سازمان‌ و مدیریت بيمارستان

 

 

فصل هشتم. اصول خدمات بهداشتي

 

تاريخچه پزشكي و بهداشت (فصل 1)

 

بهداشت در اسلام (فصل 2)

 

مفهوم تندرستي و بيماري (فصل 3)

 

جنبه‌هاي اقتصادي بهداشت (فصل 4)

 

بهداشت خانواده (فصل 5)

 

آموزش بهداشت و ارتباطات (فصل 6)

 

برنامه‌هاي مبارزه با بيماري‌هاي عفوني و قابل واگيري (فصل 7)

 

برنامه گسترده ايمن‌سازي (فصل 8)

 

بهداشت حرفه‌اي (فصل 9)

 

محيط زيست و تندرستي (فصل 10)

 

مقايسه نظام‌هاي مراقبت بهداشتي (فصل 11)

 

سياست بهداشتي و برنامه‌ريزي بهداشت (فصل 12)

 

سطوح مختلف ارائه خدمات در شبكه‌هاي بهداشت و درمان ايران (فصل13)

 

نكات برگزيده اصول خدمات بهداشتي

 

 

فصل نهم. درباره مديريت خدمات بهداشتي

 

بخش يكم

 

مفاهیم، تعاریف، اصول و کارکردهای اصلی مدیریت (فصل 1)

 

بخش دوم

 

تیم بهداشتی و کار آن در جامعه (فصل 1)

 

رهبری یک تیم بهداشتی (فصل 2)

 

سازماندهی فعالیت‌های تیم بهداشتی (فصل 3)

 

بازبینی و ارزیابی کار (فصل 4)

 

بخش سوم

 

مدیریت لوازم (فصل 1)

 

مدیریت دارو (فصل 2)

 

مدیریت پول (فصل 3)

 

مدیریت زمان (فصل 4)

 

مدیریت فضای کار (فصل 5)

 

مدیریت امور دفتری (فصل 6)

 

بخش چهارم

 

برنامه‌ريزي فعالیت‌های بهداشتی (فصل 1)

 

انجام فعالیت‌های بهداشتی (فصل 2)

 

ارزش‌یابی فعالیت‌های بهداشتی (فصل 3)

 

 

بخش سوم. اقتصاد سلامت


فصل دهم. مباني اقتصاد بهداشت و درمان

 

مقدمه (فصل 1)

 

جايگاه خدمات بهداشتي در كل اقتصاد (فصل 2)

 

بهداشت و رشد و توسعه اقتصادي (فصل 3)

 

عرضه و تقاضا در عرصه بهداشت و درمان (فصل 4)

 

توليد در بخش بهداشت و درمان (فصل 5)

 

معيار هاي اقتصادي انتخاب در توليد و مصرف خدمات بهداشتي درماني (فصل 6)

 

تحليل هزينه­ها در بخش بهداشت (فصل 7)

 

بهره دهي و اثربخشي هزينه در بهداشت (فصل 8)

 

توليد و عرضه خدمات كم هزينه (فصل 9)

 

كاربرد اقتصاد‌سنجي و برنامه‌ريزي خطي در بهداشت (فصل 10)

 

تامین منابع مالی و شیوه­های پرداخت در نظام سلامت (فصل 11)

 

شاخص توسعه انسانی (فصل 12)

 

نكات برگزيده مباني اقتصاد بهداشت و درمان

 

 

فصل يازدهم. اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه

 

مقدمه بر اقتصاد بهداشت (فصل 1)

 

بهداشت و توسعه: موضوع‌هاي كلان (فصل 2)

 

اقتصاد و بازارهاي مراقبت‌هاي بهداشتي (فصل 3)

 

تامين مالي خدمات بهداشتي (فصل 4)

 

تامين مالي خدمات بهداشت (2) (فصل 5)

 

كاربرد اطلاعات هزينه (فصل 6)

 

محاسبه منافع و مزاياي بهداشتي (فصل 7)

 

ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي (فصل 8)

 

تعيين و تنظيم اولويت­ها در مراقبت‌هاي بهداشتي (فصل 9)

 

نقش بخش خصوصي و عمومي در تدارك خدمات بهداشتي (فصل 10)

 

تمركززدايي نظام بهداشت (فصل 11)

 

نظام­هاي پرداخت به ارائه­كنندگان (فصل12)

 

اندازه‌گيري و ارتقاء كارايي در مراقبت‌هاي بهداشتي (فصل 13)

 

نتيجه (فصل 14)

 

نكات برگزيده اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه

 

 

فصل دوازدهم. اقتصاد بهداشت

 

چرا اقتصاد بهداشت (فصل 1)

 

مروري بر چگونگي ارتباط مراقبت‌هاي طبي و بيمه درماني (فصل 2)

 

تبديل مراقبت طبي به بهداشتي (فصل 3)

 

تقاضا براي مراقبت‌هاي طبي: مفاهيم اساسي (فصل 4)

 

مطالعات تجربي تقاضا براي مراقبت‌هاي بهداشتي و كاربرد آن (فصل 5)

 

پزشك (فصل 6)

 

پزشكان در بازار (فصل 7)

 

بيمارستان به عنوان عرضه‌كننده مراقبت درماني (فصل 8)

 

بيمارستان در بازار مراقبت‌هاي پزشكي (فصل 9)

 

 

بخش چهارم. بهداشت


فصل سيزدهم. درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي 

 

انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه (فصل 1)

 

مفهوم سلامت و بیماری (فصل 2)

 

علوم اجتماعی و پزشکی (فصل 3)

 

ارتباطات براي آموزش بهداشت (فصل 4)

 

برنامه‌ريزي و مديريت بهداشت (فصل 5)

 

مراقبت‌هاي بهداشتي جامعه (فصل 6)

 

بهداشت بين‌المللي (فصل 7)

 

نكات برگزيده درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي 

 

 

نمايگان

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط نویسندگان آزمون یار  |